منوی سایت


منشاء طبیعی دارند، مانند: فرآورده هایی که از گیاهان و یا میکرو ارگانیسم ها به دست می آیند و تا کنون بیش از 50 فرآورده با منشا طبیعی به ثبت رسیده است.


بایوسبو(پروتئین هیدرولیزات گیاهی)
جلب کننده بیولوژیک (مگس میوه) 100% ارگانیک


جلب کننده مگس های میوه (آفات دوبال) درمرکبات، درختان میوه و زیتون جهت مخلوط کردن با حشره کش ها. مصرف در روش های فریب و کشتار و شکار انبوه.

کاربرد و طرز مصرف:
بایوسبو جلب کننده مگس های میوه است که از پروتین هیدرولیز شده به دست آمده است. برای افزایش اثر سودمندی برای آفات دوبال این ماده باید با ترکیب و مخلوط کردن با حشره کش های مجاز استفاده شود.

مقدارمصرف:
محلول پاشی به مقدار0/5 تا1/5 درصد(0/5لیتر در  100لیتر آب) و با مخلوط نمودن با حشره کش به مقدار توصیه شده صورت گیرد.

توجه:
درسم پاشی قسمت های کناری درخت متمایل به جنوب را سم پاشی کنید و یا در نوارهای 25 متری در طول 100 متر در هکتار محلول پاشی نمائید.

سازگاری:
بایوسبو با بیشتر حشره کش های معمولی برای کنترل آفات دوبال همچون: دیمتوآت،مالاتیون، تری کلروفون و بی تورینژنسیس سازگار است.
درحال بارگزاری