منوی سایت


بسیاری از موجودات زنده جهت ایجاد ارتباط با یکدیگر و یا پیدا کردن میزبان مناسب خود پیام های شیمیایی مخابره می کنند. فرمون ها پیام های شیمیایی درون گونه ای را مخابره میکنند.فرمون های محصولات باغی


 
Anarsia lineatella كرم سرشاخه خوار هلو
Archips rosana سرشاخه خوار هلو
Bactrocera(dacus)oleae مگس زيتون
Bactrocera Dorsalis مگس ميوه شرقى
Ceratitis capitata مگس ميوه مديترانه
Cydia(grapholita)funebrana كرم آلو
Cydia(grapholita)pomonella كرم سيب
Ezophera bigella كرم به
Lobesia botrana خوشه خوار انگور
Oryctes Rhinoceros سوسك كرگدنى خرما
Rhagoletis cerasi مگس گيلاس
Rhynchophorus ferrugineus سرخرطومى حنايى خرما
Spectrobates ceratoniae كرم گلوگاه انار
Synanthedon tipuli formis پروانه زنبور مانند
Zeuzera pyrina كرم خراط(پروانه فرى)
Oricets Rhynoceros سوسك كرگدنى
Prays oleae بيد زيتون
Zeuzera pyrina كرم خراط(پروانه فرى)
Dacus oleae مگس زيتون
Kermania pistaciella چوب خوار پسته

 
          فرمو ن های محصولات زراعیAgrotis ipsilon كرم طوقه بر
Agrotis segetum كرم طوقه بر
Chilo suppressalis كرم ساقه خوار برنج
Earias insulana كرم خاردار پنبه
Epilachna chrysomelina كفشدوزك خربزه
Helicoverpa(heliothis)armigera كرم قوزه پنبه
Heliothis viriplaca پيله خوار نخود
Helicoverpa(heliothis)zea كرم بلال ذرت
Ostrinia nubilalis كرم ساقه خوار اروپايى ذرت
Pectinophora gussypiella كرم سرخ پنبه
Pectinophora malvae كرم سرخ ثانويه پنبه
Phthorimaea operculella بيد سيب زمينى
Sesamia cretica ساقه خوار ذرت
Sesamia Nonagroides كرم ساقه خوار سزاميا
Spodoptera exigua برگ خوار چغندر قند
Dacus Cucurbitae مگس جاليز و خربزه
Spodoptera littorallis كرم برگ خوارپنبه
Dacus persica مگس جاليز
Myopardalis pardalina مگس خربزه
Tecia solanivora بيد غده سيب زمينى
درحال بارگزاری