منوی سایت


به طور کلی  کلیه وسایل و ماشین آلاتی که به نحوی در کنترل و مبارزات بیولوژیک به طور مستقیم شرکت دارند را تجهیزات کنترل بیولوژیک می نامند، از قبیل تله ها، کارت های رنگی، نوارهای رنگی و سایر تجهیزات مورد استفاده.