منوی سایت
 بیولوژیک

امروزه به منظور تولید محصولات کشاورزی سالم و عاری از باقی مانده سموم، استفاده از روش های مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات تنها راهکار توصیه شده توسط متخصصان این امر می باشد.

مهم ترین و اصلی ترین ابزار مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات، استفاده از  روش های کنترل بیولوژیک آفات می باشد.

عوامل کنترل بیولوژیکی یا آفت کش های بیولوژیکی به فرآورده هایی با پایه بیولوژیکی و بیوشیمیایی گفته می شود که برای کنترل آفات  وبیماری های گیاهی به کار می روند و نسل آینده فرآورده های حفظ نباتات نام گرفته اند. زیرا روند ابتدایی و گاه و بیگاه انتخاب روش های غیرشیمیایی در گیاهپزشکی در طول دهه 1980 ، 1990 و اکنون به سیاست گذاری رسمی بیشتر دولت ها در مدیریت آفات تبدیل شده است. در واقع آفت کش های بیولوژیکی نیز مانند آفت کش های شیمیایی، فرآورده هایی برای حفظ نباتات هستند که در مدیریت آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز کاربرد دارند و در صورت لزوم میتوان از آنها استفاده کرد. در منابع مختلف تقسیم بندی های متفاوتی برای آفت کش های بیولوژیکی وجود دارد. در بیشتر منابع اصطلاح (عوامل کنترل بیولوژیکی) به طور عام به کارمی رود و شامل کلیه عوامل زنده کنترل کننده اعم از ماکرو ارگانیسم ها و میکرو ارگانیسم هاست. آفت کش های بیولوژیکی یا عوامل کنترل بیولوژیکی را میتوان به 5 گروه اصلی تقسیم کرد:

1. عوامل بیوشیمیایی
2. فرآورده های طبیعی
3. میکرو ارگانیسم ها
4. ماکرو ارگانیسم ها
5. تجهیزات کنترل بیولوژیک
درحال بارگزاری