منوی سایت

عوامل بیوشیمیایی


شامل مواد شیمیایی علامت دهنده (فرمون ها و آللوکمیکالها)، تنظیم کننده های رشد حشرات، تنظیم کننده های طبیعی گیاهان و آنزیم ها می باشند.
درحال بارگزاری