منوی سایت
ضد عفونی خاک (Soil Solarization)
ضد عفونی خاک با خورشید یک روش ضد عفونی است که در بسیاری از موارد موثر و قابل اعتماد است و بسیاری از عوامل بیماری زا و آفات را کنترل می کند. این تکنیک ساده انرژی حرارتی-تابشی خورشید را به دام می اندازد و از این طریق موجب تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی درخاک می شود. این روش همچنین تغذیه گیاهی را به افزایش قابلیت دسترسی نیتروزن و دیگر مواد غذایی ضروری افزایش می دهد.
ضد عفونی خاک با خورشید فرآیندی است که در آن دمای خاک به اندازه کافی برای کشتن ارگانیزم های بیماری زا و بذر علف های هرز موجود درخاک بالا برده می شود. تاثیر پذیری آن به غنی بودن خاک  و نگه داری دمای به اندازه کافی بالا در یک دوره زمانی مستمر بستگی دارد.

روش کار:
منطقه ای که قرار است در آن ضد عفونی انجام شود باید هموار و عاری از علف های هرز باقیمانده گیاهان و کلوخه های بزرگ باشد تا پلاستیک را از روی زمین بلند نکند. بیشینه گرم شدن خاک وقتی است که پلاستیک نزدیک خاک قرارگیرد. لازم است خاک به خوبی شخم زده و نرم شود(شخم عمیق)این روش منجر به نفوذ عمیق و یکسان آب برای نگهداری رطوبت خاک در مدت ضدعفونی خاک با خورشید می شود.رطوبت موجب افزایش هدایت گرمایی خاک می شود وحساسیت میکروارگانیزم های خاک را به گرما افزایش می دهد.


برای ضدعفونی خاک های آلوده به عوامل بیماری زای خاکزاد و علف های هرز با افزودن کود حیوانی نپوسیده و پوشاندن سطح خاک توسط ورقه های پلاستیک شفاف ازجنس پلی اتیلن ،بایستی سلسله مراتب ذیل با دقت و به ترتیب انجام گیرد.

1.قبل از اجرای این روش باید برحسب وسعت زمین مقدار کود نپوسیده مورد نیاز شامل کود گاوی،گوسفندی و یا مرغی نپوسیده به میزان4-6تن در هر جریب و پلاستیک شفاف به ضخامت2-2/5فراهم گردد. 

2.برای اجرای این روش بهترین زمان حدود15تیرماه لغایت15 مردادماه میباشد.

3.دو الی سه روز قبل از اجراء کود حیوانی به طور یکنواخت درسطح زمین پخش و سپس با یک شخم عمیق20-25 سانتی متربا خاک مخلوط و زمین کاملآ تسطیح گردد.

4.اقدام به یک آبیاری عمیق نموده و روز بعد پلاستیک ها را روی سطح کرت ها کشیده به طوریکه سطح خاک را کاملآ پوشانده که ارتباط زیر پلاستیک وهوا قطع گردد.

5.زمین به مدت یکماه در معرض نور خورشید قرار داده شود.

6.پس از گذشت مدت تعیین شده پلاستیک ها رااز زمین خارج نموده تا خاک خشک شود.

عوامل بیماری زا که توسط این روش کنترل میشوند:
1.بیماری بوته میری
2.نماتدهای مولد گره ریشه
3.علف های هرز
4.آفات

ضدعفونی خاک با این روش به طور معنی داری جمعیت علف های هرز را66 تا97 درصد کاهش می دهد اما بر تک لپه ای ها اثری ندارد و گونه  Portulaca oleracea به ضدعفونی خاک با خورشید مقاوم می باشد.
بذرهایی مانند شبدر شیرین(Melilotuts alba) وگیاهان یکساله تابستانی Portulaca oleraceaو Digitaria sanguinallis  نیزتاحدودی کنترل میشود.ولی این روش قادر به کنترل Cyperus rotundusنمی باشد.

ضدعفونی خاک با این روش جمعیت نماتدها راکاهش می دهداما به طور اساسی تاثیر آن بر نماتدها کمتر از عوامل بیماری زای قارچی و علف های هرز میباشد.نماتدها معمولآ به گرما مقاوم ترند و کنترل آن ها توسط ضدعفونی خاک با خورشید در اعماق خاک کمتر موثر است.ضدعفونی خاک برای کاهش نماتدها در عمق20تا24سانتی متری خاک موثرترین روش است.


نماتد هایی نظیر Nacobbus aberrans، ،Rothylenchulus reniformis توسط این روش کنترل می شوند.
جنس های دیگر نظیرGlobodera rostochiensis ، G. pallida بطور مشخصی کنترل نمی شونداما جمعیت آنها کاهش می یابد.

درحال بارگزاری