منوی سایت
 
نام بیماری نام علمی کد پاتوژن-بیماری محصول
ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus CMV Cucumber mosaic کدو
ویروس لکه حلقوی جالیز Papaya ring spot virus PRSV Papaya mosaic
ویروس موزائیک هندوانه Watermelon mosaic  virus WMV Watermelon mosaic
ویروس موزائیک زرد کدو(زوخینی) Zucchia yellow ZYMV Zucchia yellow mosaic  virus
سفیدک سطحی Golovinomyces cichoracearum Gc Powdery mildew
سفیدک سطحی Podosphaera xanthii Px  
ویروس موزائیک لوبیا Bean commonmosaic virus BCMV Bean common mosaic لوبیا
آنتراکنوز Colletotrichum lidemuthianum Cl anthracnose
ویروس لکه نکروتیک Melon necrotic spot virus MNSV Melon necrotic spot خربزه
فوزاریم Fusarium oxysporum f.sp. melonis Fom Fusarium wilt
سفیدک سطحی Golovinomyces cichoracearum Gc Powdery mildew
سفیدک سطحی Podosphaera xanthii Px Powdery mildew
شته Aphis gossypii Ag Aphid
ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus CMV Cucumber mosaic خیار
ویروس زردی بین رگبرگ ها Cucumber vein yellowing virus CVYV Cucumber vein yellowing
ویروس کوتولگی زرد خیار Cucurbit yellow stunting disorder virus CYSDV Cucurbit yellow
سفیدک سطحی Golovinomyces cichoracearum Gc Powdery mildew
سفیدک سطحی Podosphaera xanthii Px Powdery mildew
لکه برگی Corynespora cassiicola Cca Target spot leaf
اسکب (گموز) Cladosporium cucumerinum Ccu scab
ویروس موزائیک تنباکو Pepper mild mottle virus Tm:0 Tobamovirus(tmv,tomv,pmmov) فلفل
ویروس موزائیک تنباکو Pepper mild mottle virus Tm:0-2 Tobamovirus(tmv,tomv,pmmov)
ویروس موزائیک تنباکو Pepper mild mottle virus Tm:0-3 Tobamovirus(tmv,tomv,pmmov)
ویروس موزائیک سیب زمینی Potato virus y PVY Potato virus yt
ویروس پژمردگی نقطه ای گوجه فرنگی Tomato spotted wilt virus TSWV Tomato spotted wilt
استیپ stip St stip
ترک خوردگی cracking Cr cracking
بوته میری فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. niveum Fon Fusarium wilt هندوانه
ویروس موزائیک گوجه فرنگی Tomato mosaic virus ToMV Tomato mosaic گوجه فرنگی
ویروس پژمردگی نقطه ای گوجه فرنگی Tomato spotted wilt virus TSWV Tomato spotted wilt
ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی Tomato yellow leaf curl virus TYLCV Tomato yellow leaf curl
شانکر باکتریایی Pseudomonas syringae pv. Tomato Pst Bacterial speck
کپک برگی Fulvia fulva Ff Leaf mold
بوته میری فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fo Fusarium wilt
بوته میری فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici For Fusarium crown
پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium alboatrum,v.dahliae V Verticillium wilt(va,vd)
نماتد Meloidogyne arenaria,m.incognita,m.javanica M Root-knot(ma,mi,mj)
پوسیدگی انتهای گلگاه Blossom end rot BER Blossom end rot
لهیدگی Blotching Bl Blotching
ترک خوردگی cracking Cr cracking
 
بازدید : 6675
2 شهریور 1392 ساعت 04:18 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری