منوی سایت
آتشک   Erwinia   amylovora

این بیماری از مهم ترین بیماری های درختان سیب و گلابی می باشد.

علائم بیماری:
در اوايل بهار، حدود دو هفته قبل از باز شدن گل ها، گلبرگ ها آب سوخته، قهوه ای رنگ و سپس سياه می شوند و روی درخت باقی می مانند. شاخه های کوچک پژمرده و سياه رنگ شده و بعضا با 180 درجه خميدگی عصائی شکل می شوند. روی بعضی از شاخه های قديمی که از طريق گل ها و شاخه های کوچک آلوده می شوند شانکر های چروکيده و بعضا فرو رفته تشکيل می شود که ممکن است شکاف برداشته و چوب زيرين نمايان گردد. مايع کرم رنگی که حامل ميليون ها باکتری می باشد از شانکرها خارج می شود و در شرايط رطوبی به طرف پائين روی تنه و شاخه ها سرازير می شود. حشرات با اين ترشحات آلوده شده و هر کدام با بيش از يکصد هزار باکتری موجب آلودگی گل ها میشوند.
علائم بيماری روی ميوه بستگی به زمان آلودگی دارد. اگر آلودگی زودتر اتفاق بيافتد، ميوه کوچک مانده و تغيير رنگ می دهد و به حالت چروکيده روی درخت باقی می ماند.
 در صورتيکه ديرتر آلوده شود به اندازه ميوه نارس چروکيده نشده و تغيير رنگ نمی دهد. ميوه های آلوده که با تگرگ يا حشرات آسيب ديده اند به رنگ های قرمز، قهوه ای يا سياه در می آيند. از ميوه های آلوده ممکن است قطرات مايع زرد رنگ باکتری خارج شود.

مبارزه:
حذف شانکرها (به علت این که عامل بیماری در شانکر ها زمستان گذرانی می کند).

مدیریت کودی (مصرف زیاد کود ازته باعث افزایش شدت بیماری می شود)

برای کنترل بیماری محلول پاشی با مخلوط بردو به نسبت یک درصد طی 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد شکوفه ها، نوبت سوم زمان باز شدن 50 درصد شکوفه ها و نوبت آخر زمان باز شدن کامل شکوفه ها صورت می گیرد.

 
تصاویر..
درحال بارگزاری