منوی سایت

آنتراکنوز

آنتراکنوز لوبیا     Colletotricum lindemuthianum 

چون این بیماری بذرزاد می باشد، استفاده از بذر سالم و ضد عفونی بذور بهترین راه جلوگیری می باشد.

آنتراکنوز مرکبات Colletotricum   gloeosporiods   
آنتراکنوز مرکبات انتشار جهانی دارد. بیماری ناشی از گونه‌ Colletotrichumgloeosporiodes در انواع مرکبات که نشانه‌ های آن لکه‌های نکروتیک در برگ و خشکیدن سرشاخه‌هاست. در میوه نشانه بیماری به صورت لکه‌های قهوه‌ای تا سیاه ظاهر می‌شود. آنتراکنوز میوه در میوه‌های رسیده مخصوصا واریته‌های میان‌ رس و زودرس گریپ‌فروت دیده می‌شود.

مبارزه:
آنتراکنوز گردو   Marssoniella   juglandis
بیماری لکه سیاه گردو که به آن آنتراکنوز نیز می گویند در بیشتر نقاط گردوکاری مشاهده می شود. عامل این بیماری قارچی است که به برگ و ساقه های جوان و میوه گردو حمله می کند.

علائم بیماری:
 علائم بیماری دربرگ ها به صورت لکه های کوچک و به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز و روی شاخه ها به صورت زخم های بیضوی گرد و به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری و در میوه ها به صورت لکه های گود و گرد نامنظم درسطح پوست میوه ها می باشد.
 دراثر این بیماری برگ های درختان قبل از موعد ریخته، درختان ضعیف می گردند. همچنین مقدار محصول درخت در اثر ریزش میوه های جوان آلوده کاهش و محصول تولید شده به صورت نیمه مغز یا پوک خواهد بود.

مبارزه:
محلول پاشی با مخلوط بردو به نسبت نیم تا یک درصد نوبت اول پس از ریزش برگ ها و دو نوبت سم پاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها.
محلول پاشی با اکسی کلرور مس به نسبت 3 تا 5 در هزار دو نوبت سم پاشی زمستانه بعد از ریزش برگ ها و دو نوبت سم پاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها.
زینب به میزان 1 تا 2 در هزار
تنظیم دور آبیاری
رعایت بهداشت
رعایت تناوب
حذف شاخه های خشکیده

درحال بارگزاری