منوی سایت
برق زدگی باقلا  Didymellafabae-Ascochytafabae
برق زدگی نخود  Didymellarabiei-Ascochytarabiei

این بیماری در مناطق نخودکاری ایران و از جمله استان همدان وجود دارد.این بیماری در مناطق معتدل و گرمتر بیشتر دیده می شود. علائم بیماری خیلی واضح است. در مزرعه نخود قسمتی مثل این است که صاعقه زده باشد و زرد و خشک شده به نظر می رسد. این بیماری در مزرعه به صورت لکه ای دیده می شود. بارندگی شدید سبب پخش اسپور قارچ و شیوع شدید آلودگی میشود. شرایط مساعد جهت گسترش بیماری بارندگی شدید همراه با باد می باشد.

مبارزه:
بذر سالم
تناوب زراعی
استفاده از ارقام مقاوم
ضدعفونی بذور با بنومیل –مانکوزب و یا تیابندازول به نسبت 1 در هزار
 
درحال بارگزاری