منوی سایت
بلاست برنج   Pyricularia   oryzae

بيماری بلاست قادر است به تمام قسمت های هوائی بوته برنج حمله نمايد، ولی نشانه‌های ظاهری آن بيشتر روی برگ ها قابل رويت است.  
قارچ عامل بيماری بلاست به برگ، غلاف برگ، گره‌های ميانی ساقه، و گردن خوشه حمله نموده و روی هر یک علائمی را ايجاد می‌نمايد. شكل و اندازه لكه ها روی برگ ها با توجه به شرايط محيطی، سن گياه، سن لكه و ميزان مقاومت ميزبان متغير است. روی برگ، لكه‌ها ابتدا به صورت نقاط آب جذب كرده ظاهر شده و سپس به صورت لوزی شكل كه در دو انتها نوک‌دار است در می‌آيند. شكل و رنگ لكه‌ها روی ارقام مختلف و بسته به شرايط آب و هوايی و مقدار كود ازته مصرفی تفاوت دارد. لكه‌های موجود روی ارقام حساس و در شرايط مساعد به سرعت بزرگ تر شده و به هم متصل می‌شوند و در نتيجه منتهی به سوختگی برگ ميی گردند.
روی گردن خوشه، لكه‌های قهوه‌ای رنگ از محل بند گردن شروع شده و در دو طرف پيشروی می نمايند. در اين حالت كه به بلاست گردن معروف است، گردن خوشه پوسيده شده و خوشه از همين نقطه شكسته و آويزان می‌شود و نهایتا پس از خشک شدن، در مرحله برداشت از ساقه جدا می گردند.
خسارت اصلی بيماری بلاست در مرحله خوشه می‌باشد و ميزان آن بستگی به زمان آلودگی دارد، به طوری كه اگرآلودگی بلافاصله پس از ظهور خوشه اتفاق افتد، خوشه كاملا پوک و به رنگ سفيد درمی‌آيد كه مشابه حالت خوشه سفيدی در خسارت نسل دوم كرم ساقه خوار برنج می باشد، ولی علائم قهوه ای شدن گردن خوشه آن را از خسارت خوشه سفيدی كرم ساقه خوار جدا می كند. در عوض هر چه آلودگی ديرتر ظاهر شود، خسارت وارده كمتر خواهد بود و دانه‌های كمتری پوک می شوند، ولی اندازه دانه‌ها تا حدود زيادی كوچک تر خواهد شد و حالت شكنندگی دارند كه اين امر در مرحله تبديل منجر به افزايش خرد برنج (نيم دانه) می شود. بنابراين علاوه بر خسارت كمّی، خسارت كيفی نيز ايجاد می‌كند.

علائم بيماری روی بند به صورت لكه‌های خاكستری مايل به سياه است كه معمولا روی بندها يا گره های پايينی ساقه، نزديک سطح ای است آبی در مزرعه ظاهر می‌شوند. بروز شديد اين علائم و پوسيده شدن بندها منجر به ورس يا خوابيدن برنج در مزرعه می‌شود.

يكی ديگر از قسمت های گياه كه مورد حمله قارچ عامل اين بيماری قرار می گيرد، قسمت يقه برگ است كه collarblast ناميده می شود. اين علائم نسبت به ديگر علائم ذكر شده خيلی كمتر در مزارع مشاهده‌ می‌گردد.
سنبلچه‌ها نيز مورد حمله قارچ عامل بلاست قرار می‌گيرند و به سرعت علائم بيماري (5 – 4 روز ) بعد از آلودگی ظاهر می‌شود و دانه‌های سنبلچه را پوک می نمايد. سنبلچه‌های آلوده يكی از كانون های مهم آلودگی در مرحله خوشه و همچنين برای ارقام ديررس می‌باشد.

مبارزه:
استفاده از سموم تری سیکلازول
ادیفنفوس
کارپروپامید
تیوفانات متیل + تری سیکلازول
استفاده از ارقام مقاوم
تنظیم تاریخ کشت
تقسیط کود نیتروژن
 

تصاویر
درحال بارگزاری