منوی سایت
                                                    آفات و بیماری های مهم پسته


نام علمی نام آفت
Aceria(=Eriophyes)pistaciae
Aceria(=Eriophyes)stefanii
کنه اریوفید پسته
Tenuipalpusgranati کنه معمولی پسته
Agonoscenapistaciae پسیل پسته (شیره خشک)
Sulamicerusstali
(Idiocerusstali)
زنجره پسته (شیره تر)
Brachynemaspp
.Acrosternumspp.
سن های ناقل نماتوسپورا
Lygaeuspanderus سن قرمز
Apodiphusamygdali سن درختی
Kermaniapistaciella پروانه چوبخوار پسته
Recurvariapistaciiccolla پروانه میوه خوار
Arimaniakomarofii پروانه پوست خوار پسته(کراش)
Ocneriaterebynthina پروانه های برگخوار
Hylesinusvestitus سوسک سرشاخه خوار
Capnodiscariosa کاپنودیس
Polydrosusdavatchii سرخرطومی پسته
Megastigmuspistaciae زنبور طلایی مغز خوار
Eurytomaplotnikovi زنبور مغز خوار
Pistaciapispistaciae
(Lepidosaphespistaciae)
شپشک سرشاخه پسته
Melanaspisinopinatus شپشک تنه ای پسته
Alternariaalternata
Alternariatenuissima
Alternariaspp
لکه برگی آلترانایی
Phythophthoraspp. پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه (گموز پسته)
Paecilomycesvariotii
Nattrassiamagiferae
Cytosporaspp
سرخشکیدگی درختان پسته
Meloidogynespp نماتد مولد غدهدرحال بارگزاری