منوی سایت
                                                            آفات و بیماری های مهم انار

نام علمی نام آفت
Ectomyelois (Spectrobates)
ceratoniae
کرم گلوگاه انار
Euzopherabigella کرم به
Aphis punicae شته انار
Hesperophanessericeus کرم طوقه انار
Tenuipalpuspunicae کنه انار
Meloidogynespp. نماتد مولد غده
درحال بارگزاری