منوی سایت

گوجه فرنگی با نام علمی Lycopersicum esculentum  گیاهی از تیره Solanaceae است که منشا آن آمریکای جنوبی است.

گوجه فرنگی
 - محصول فصل گرم و حساس به یخبندان است.
 - حساسیت میوه آن به سرما بیش از شاخ و برگ است.
 - دمای مطلوب جهت رشد رویشی و زایشی در روز 25-30 و شب 16-20 درجه می باشد.
 - دمای مطلوب جهت رشد رویشی و زایشی در روز 25-30 و شب 16-20 درجه می باشد.
 - دمای مطلوب میوه دهی 18-24 درجه است.
-  در دمای کمتر از 15 درجه و بیشتر از 30 میوه دهی ضعیف می گردد.
-
شدت نور مورد نیاز 27000-22000 لوکس است.
- نیاز آبی آن در گلخانه 1 لیتر در روز برای گیاه بالغ است.

ویژگی خاک
به خاک با زهکش مناسب نیاز دارد. بعد از جوانه زنی و زمان رسیدن میوه حساس به غرقاب است. ساختمان ریشه آن در انتها فیبری منشعب است، در نتیجه هوادهی بافت برای عملکرد بالا مورد نیاز است. گوجه نسبتا حساس به شوری است. EC خاک بدون کاهش معنی دار عملکرد 2.5 دسی زیمنس بر متر است.

طبقه بندی گوجه از نظر عادت رشد
رقم های گوجه با رشد محدود (Determinate) به جوانه گل ختم شده و مخصوص هوای آزادند.
رقم های با رشد نیمه محدود (Semideterminate) نیز مخصوص هوای آزادند.
رقم های رشد نامحدود (Indeterminate) رشد طولانی خود را به صورت نا محدود ادامه می دهند و مخصوص کشت گلخانه ای هستند.

رقم های مورد استفاده درگلخانه باید دارای ویژگی های زیر باشند:
1. تولید محصول خوب در شدت نور کم
2. رشد رویشی و گلدهی در دماهای پایین
3. مقاومت و میوه دهی خوب در شرایط نور کم و دماهای پایین
4. میوه دهی با کیفیت بالا در شرایط نامطلوب
5. مقاومت به بیماری ها از جمله ویروس ها

تراکم کاشت
معمولا تراکم بوته 2-3 گیاه درمتر مربع می باشد.
هرس و تربیت بوته: هرس شامل حذف کلیه شاخه های فرعی و نگهداری تنها یک ساقه تا مرحله آخر رشد است.

گرده افشانی
گوجه فرنگی گیاهی است با اندام نر و ماده و خود گرده افشان و در محیط های طبیعی به وسیله باد و حشرات نیز گرده افشانی می شود. در محیط های گلخانه ای باید به گرده افشانی توجه شود. می توان این کار را به وسیله گرده افشان های مکانیکی و یا زنبور های عسل انجام داد. همچنین استفاده از هواکش ها برای گرده افشانی موثر است (امکان گسترش بیماری های هوازاد مانند بوتریتیس در این روش زیاد است).
هرس و تنک کردن میوه: هدف از هرس میوه بهبود اندازه و یکنواختی اندازه میوه ها است که شامل خذف میوه های کوچک هر خوشه و نگهداری 3، 4 یا 5 میوه از بهترین ها می باشد.


 
درحال بارگزاری