منوی سایت
  فلفل

نام علمی فلفل Capsicum annum و به تیره  Solanaceae تعلق دارد. ریشه اصلی عمیق و قدرت تولید ریشه فرعی در آن ضعیف است.

طبقه بندی فلفل بر اساس شکل میوه
- نوع زنگوله ای شکل_دلمه ای شیرین
- نوع پایریکا ( دراز و کشیده)، تند و شیرین
مناسب ترین دما در روز 18-30 درجه و شب 16-18 درجه سانتی گراد است. به طور کلی دمای مناسب رشد رویشی 21-23 و برای رشد میوه 21 درجه است.
بهترین میزان رطوبت نسبی 75% است. اگر رطوبت نسبی کمتر از 60% و دما از 25 درجه سانتی گراد بالاتر باشد منجر به ریزش غنچه ها و میوه ها می شود. اگر رطوبت نسبی بالاتر از 75% باشد بیماری قارچی گسترش می یابد.
مدت زمان تهیه نشا 35 تا 45 روز طول می کشد.معمولا 2 تا 3.5 بوته در هر متر مربع کاشته می شود. مقدار آب مورد نیاز 300 تا 400 لیتر در مترمربع است ( کمتر ازگوجه فرنگی). در گوجه فرنگی رشد رویشی و زایشی رابطه معکوس دارند و برای داشتن گلدهی و میوه دهی خوب باید رشد رویشی را تحت کنترل دانست، اما در فلفل رشد رویشی و زایشی رابطه مستقیم دارند و برای تولید میوه زود رس و خوب باید رشد رویشی قوی داشت.

هرس، تربیت بوته و هرس میوه
بوته های فلفل گیاهانی با رشد نا محدود هستند که به طور مداوم ساقه و برگ جدید تولید می کنند. نگهداری دو ساقه فرعی و حذف کلیه شاخه های فرعی ثانویه روش معمول هرس در فلفل گلخانه ای می باشد. عملکرد فلفل 5 تا 6 کیلوگرم در متر مربع است.
 

 
درحال بارگزاری