منوی سایت
نام علمی نام آفت
Chilosuppressalis کرم ساقه خوار برنج
Narangadiffusa
(N. aenescens)     
کرم سبز برگخوار برنج
Mythimnaunipuncta
(Cirphisunipuncta)
کرم برگخوار تک نقطه ای
Ephydra spp.   مگس خزانه
Sesamianonagrioides کرم ساقه خوار سزامیا
Gryllotalpagryllotalpa آبدزدک
Magnaporthegrisea
(Pyriculariaoryzae)          
بلاست برنج
Thaenatephoruscucumeris
(Rhizoctoniasolani)
شیت بلایت
Cochliobolusmiyabeanus
(Drechsleraoryzae)
لکه قهوه ای
Gibberellafujikuroi پوسیدگی طوقه و ریشه
Ustilaginoideavirens سیاهک دروغی برنج
 
درحال بارگزاری