منوی سایت
نام علمی نام آفت
Agrotis segetum کرم طوقه بر
Tetranychus spp کنه تارتن
Helicoverpa armigera کرم قوزه پنبه
Spodoptera  exigua برگخوار کارادرینا
Autographa  gamma پروانه گاما
Earia sinsulana کرم خاردار پنبه
Liriomyza trifolii مینوز برگ پنبه
Trialeurodes vaporariorum عسلک پنبه
Spodoptera littroralis پرودنیا برگخوار مصری
Thrips  tabaci تریپس
Oxycarenus  hyalinipennis سنک تخم پنبه
Adelphocoris  lineolatus سنک قوزه پنبه
Nezara  viridula سنک سبز پنبه
Aphis  gossypii شته پنبه
Bemisia  tabaci عسلک توتون
Macrophomina   sp. مرگ گیاهچه
Fusarium  oxysporumf.sp. پژمردگی آوندی فوزاریومی
Verticillium  dahliae پژمردگی آوندی پنبه
Nematospora  gossypii پوسیدگی داخلی قوزه
Xanthomonas  citrisubsp. لکه زاویه ای پنبه
 
درحال بارگزاری