منوی سایت
نام علمی نام آفت
Tetranychus spp کنه تارتن
Chaetocnema tibialis کک چغندرقند
Conorrhynchus brevirostris خرطوم کوتاه چغندر(خال سیاه )
Agrotis spp کرم های طوقه بر
Lixus incanescens خرطوم بلند(سرخرطومی دمبرگ)
Scrobipalpa ocellatella بید چغندر(لیتا)
Spodoptera littoralis پرودنیا
Pegomya betae مگس چغندر قند
Spodoptera  exigua کرم برگ خوار (کارادرینا)
Neoaliturus spp زنجرک ناقل کرلی تاپ
Aphis fabae شته باقلا
Pemphigus fuscicornis شته ریشه چغندر قند
Helicobasidium  brebissonii پوسیدگی بنفش ریشه
Erysiphe betae سفیدک پودری
Phytophthora  drechsleri پوسیدگی ریشه
Cercospora beticola پوسیدگی سرکوسپورایی
Thanatephorus cucumeris مرگ گیاهچه
Physodermaleproides بیماری گال زگیلی
Peronospora  farinosa سفیدک داخلی
Heteroderaschactii نماتد سیستی چغندرقند
Beet curly top virus پیچیدگی برگ چغندر قند
Beet necrotic yellow vein ریشه ریشی (ریزومانیا)
 
درحال بارگزاری