منوی سایت
Tetranychus urticae کنه تارتن دونقطه ای
Thrips tabaci تریپس پیاز
Agrotis segetum اگروتیس (کرم طوقه بر)
Delia platura مگس لوبیا
Thanatephorus cucumeris مرگ گیاهچه
Colletotrichum lindemuthianum آنتراکنوز
Bean yellow mosaic virus ویروس موزائیک زرد لوبیا
Psuedomonas marginalis بلایت باکتریایی لوبیا


نخود
Heliothis viriplaca کرم پیله خوار(هلیوتیس
Spodopteraexigua کارادرینا
Liriomyza congesta مگس مینوز برگ نخود
Fusarium oxysporumf.sp. Ciceris بوته میری فوزاریومی
Didymellarabiei (Aschochytarabiei) برق زدگی نخود
Macrophomina phaseolina زردی نخود


عدس
Fusariumoxysporumf.sp. lentis پژردگی فوزاریومی عدس


باقلا
Aphis fabae شته باقلا
Aphis craccivora شته لگومینوز
Acyrthosiphon pisum شته نخود
Didymellafabae (Aschochytafabae) برق زدگی باقلا
Uromycesviciae-fabae زنگ باقلا
Botrytis fabae لکه قهوای (شکلاتی) باقلا
 
درحال بارگزاری