منوی سایت
نام علمی نام آفت
Lobesia botrana کرم خوشه خوار
Retithrips syriacus تریپس
Planoco ccusficus شپشک آردآلود مو
Edwardsia narosae زنجرک گل سرخ
Psalmocharia salhageos زنجره مو
Plasmopara viticola سفیدک دروغی مو
Rhizobium radiobacter سرطان مو
Erysiphe necator سفیدک حقیقی مو
Botrytis sp. پوسیدگی انباری انگور
 
درحال بارگزاری