منوی سایت
نام علمی نام آفت
Cydiapomo nella کرم سیب
Euzophera bigella کرم به
Grapholitha funebrana کرم آلو
Panonychus ulmi کنه قرمز اروپایی
Tetranychus spp کنه های تارتن
Yponomeuta padellus لیسه درختان میوه
Y. malinellus لیسه سیب
Leucopterama lifoliella مینوز لکه گرد سیب
Archips sp برگخوار و جوانه خوار
Psylla pyricola پسیل گلابی
Zeuzera pyrina پروانه فری
Osphranteria Coerulescens سوسک شاخک بلند
Synanthedon myopaeformis پروانه زنبور مانند
Aphis pomi شته سبز سیب
Eriosomala nigerum شته خونی سیب
Myzusper sicae شته سبز هلو
Pterochloroides persicae شته خالدار هلو
Polyphylla olivieri کرم سفید ریشه
Rhagoletis cerasi مگس گیلاس
Eurytomaamigdali زنبور مغز خوار بادام
Hoplocampa brevis زنبور گلابی
Hoplocam paflava زنبور گوجه
Epicome tishirta رسوسک گرده خوار
Chlidaspisa siatica شپشک آسیایی
Lepidosaphes malicola شپشک واوی
Parlatoria oleae سپردار بنفش
Diaspidiotus perniciosus شپشک سان ژوزه
Diaspidiotus prunorum شپشک گوجه
Pseudaulacaspi spentagona شپشک سفید هلو
Anthonomus pomorum سرخرطومی سیب و گلابی
Rhynchites spp سرخرطومی گیلاس و آلبالو
Anarsialinea tella سرشاخه خوار هلو
Ceratitisca pitata مگس میوه مدیترانه ای
Venturia inaequalis لکه سیاه سیب
 
درحال بارگزاری