منوی سایت
نام علمی نام آفت
Agrotissegetum کرم طوقه بر
Tetranychus spp کنه تارتن
Helicoverpa spp کرم قوزه
Rhopalosiphum maidis شته
Ostrinia nubilalis کرم ساقه خوار اروپایی ذرت
Sesamia cretica کرم ساقه خوار سزامیا
Spodoptera exigua کرم برگخوار کارادرینا
Mythim naloreyi کرم برگخوار ذرت
Empoasca decipiens زنجرک ها
Anaphothripssp تریپس
Sphacelotheca reiliana سیاهک خوشه ذرت
Setosphaeria turcica لکه قهوه ای برگ ذرت
Fusarium verticillioides پوسیدگی بلال ذرت
Tolyposporium ehrenbergii سیاهک طویل ذرت خوشه ای
Sporisorium sorghi سیاهک پنهان ذرت خوشه ای
Ustilago zeae سیاهک معمولی ذرت
Maize rough dwarf virus کوتولگی زبر ذرت
Iranian maize mosaic virus ویروس ایرانی موزائیک ذرت
 
درحال بارگزاری