منوی سایت
نام علمی نام آفت
Tetranychus spp کنه های تارتن
Aculopsly copersici کنه حنایی
Liriomyza trifolii مگس مینوز
Bemisia tabaci عسلک جالیز
Trialeurodes vaporariorum سفید بالک گلخانه
Hylemya antiqua مگس پیاز
Dacus ciliatus مگس جالیز
Myiopardalis pardalina مگس خربزه
Delia platura مگس لوبیا
Thrips tabaci تریپس پیاز
Aphid spp شته ها
Pieris brassicae پروانه سفید کلم
Helicoverpa obsoleta کرم میوه خوار گوجه فرنگی(هلیوتیس)
Barisgra nulipennis سرخرطوی جالیز
Aulacophora foveicollis عروسک خربزه
Henosepilachna elaterii کفشدوزک خربزه
Bradyporus latipes ملخ شکم بادمجانی
Polysarcuselbur sianus ملخ پلی سارکوس
Gryllotalpa gryllotalpa آبدزدک
Agrotis segetum کرم های طوقه بر
  حلزون و راب
Podosphaera fuliginea سفیدک حقیقی جالیز
Pseudoperonospora cubensis سفیدک داخلی
Phytophthoradrechsleri بوته میری
Monosporascuscannonballus پوسیدگی ریشه و زوال بوته های خربزه و طالبی
Meloidogyne spp. نماتد مولد غده
Watermelon chlorotic stunt موزائیک سبز زرد هندوانه
 
درحال بارگزاری