منوی سایت
نام علمی نام آفت
Tetranychus spp. کنه های تارتن
Agriotes lineatus کرم های مفتولی
Aphis gossypii شته ها
Leptinotarsa decemlineata سوسک کلرادو
Phthorimaea operculella بید سیب زمینی
Thanatephorus cucumeris شانکر ساقه سیب زمینی (مرگ گیاهچه)
Alternaria alternata آلترناریا
Alternaria solani لکه موجی برگ
Phytophthora infestans سفیدک دروغی
Leveillu lataurica سفیدک پودری گوجه فرنگی
Colletotrichum coccodes خال سیاه سیب زمینی
Helminthosporium spp شوره نقره ای
Fusarium spp پژمردگی و پوسیدگی ریشه
Ditylenchus destructor نماتد پوسیدگی سیب زمینی
Pratylenchus scribneri نماتد مولد زخم
Globode rarostochiensis نماتد سیست سیب زمینی
Ralstonia solanacearum پژمردگی باکتریایی و پوسیدگی قهوه ای
Potato leafroll virus پیچیدگی برگ سیب زمینی
Alfalfa musaic virus موزائیک یونجه
 
درحال بارگزاری