منوی سایت
نام آفت نام علمی
سن گندم Eurygasterintegriceps
Aeliaspp.
ملخ صحرایی شاخک کوتاه Schistocercagregaria
 
ملخ مراکشی شاخک کوتاه Dociostaurusmaroccanus
D. hauensteini
D. crassiusculus
ملخ ایتالیایی Calliptamusitalicus
ملخ بربری C .barbarus
ملخ تورانی C. turanicus
ملخ آسیایی Locustamigratoria
ملخ کوهان دار تاغ Dericorysalbidula
ملخ شکم بادمجانی Bradyporuslatipes
ملخ پلی سارکوس Polysarcuselbursianus
پروانه برگخوار مینوز Syringopaistemperatella
شته روسی Diuraphisnoxia
شته معمولی گندم Schizaphisgraminum
تریپس گندم Haplothripstritici
زنبور ساقه خوار گندم Cephuspygmaeus
سوسک قهوه ای غلات Anisopliaspp.
Amphimallon spp.
سوسک سیاه گندم Zabrustenebrioides
ساقه خوار جو Oriamusculosa
شپشک ریشه گندم Porphyrophoratritici
 
سوسک برگخوار غلات Oulemamelanopus
کنه قهوه ای گندم Petrobialatens
سیاهک پنهان گندم Tilletialaevis
(T. foetida)
Tilletiatritici
 
سیاهک آشکار گندم U. nudaf.sp. tritici
(Ustilagotritici)
سیاهک آشکار جو Ustilagonuda
 
سیاهک پنهان )سخت) جو Ustilagohordei
سیاهک پنهان پاکوتاه گندم Tilletiacontroversa
 
لکه قهوه ای نواری جو Pyrenophoragraminea
(Helminthosporiumgramineum)
سیاهک هندی Tilletiaindica
 
سیاهک برگی Urocystisagropyri
(Urocystistritici)
زنگ های غلات Puccinia spp.
 
سفیدک پودری(سطحی) Blumeriagraminis
 
پاخوره غلات Gaeumannomycesgraminisvar.
tritici
پوسیدگی طوقه و ریشه گندم Fusariumspp.
سپتوریوز خوشه Phaeosphaerianodorum
(Stagonosporanodorum)
فوزاریوم خوشه گندم Gibberellazeae
(Fusariumgraminearum)
F. Culmorum
 
سپتوریوز برگی گندم Mycosphaerellagraminicola
نماتد مولد زخم ریشه غلات Pratylenchusthornei
P. neglectus
Paratylenchoidesritteri
نماتد سیستی گندم و جو Heteroderafilipjevi
H. latipons
نماتد گالزای گندم Anguinatritici
 
درحال بارگزاری