منوی سایت
نام آفت نام علمی
کنه زنگار (کنه نقره ای) Phyllocoptrutaoleivora
کنه قرمز مرکبات Panonychuscitri
کنه شرقی مرکبات Eutetranychusorientalis
گونه بالشتک ها Pulvinariaspp.
شپشک ستاره ای Ceroplastesfloridensis
سپردار الفی lepidosasaphesgloverii
سپردار قهوه ای Chrysomphalusdictyospermi
شپشک نرم تن Coccushesperidum
سپردار زرد Aonidiellaaurantii
(Aonidiellacitrina)
سپردار زرد شرقی Aonidiellaorientalis
سپردار واوی Lepidosaphesbeckii
شپشک آردآلود Nipaecoccusviridis
Planococcuscitri
شپشک استرالیایی Iceryapurchasi
شته ها Aphid spp.
پروانه مینوز برگ Phyllocnistiscitrella
پسیل مرکبات Diaphorinacitri
سفید بالک مرکبات Dialeurodescitri
مگس میوه مدیترانه ای Ceratitiscapitata
پوسیدگی طوقه (گموز) Phytophthoracitrophthora
Ph. nicotianae
آنتراکنوز Glomerellacingulata
(Colletotrichumgloeosporiodes)
شانکر باکتریایی (لیمو ترش) Xanthomonasaxonopodispv. citri
کپک سبز و آبی میوه مرکبات Penicilliumdigitatum
p.italicum
پوسیدگی سیاه میوه Alternariacitri
سرخشکیدگی درختان مرکبات Nattrassiamangiferae
بیماری فیتوپلاسمایی جارویی شدن لیمو ترش CandidatusPhytoplasmaaurantifolia
تریستزای مرکبات Citrus tristeza virus(CTV)
نماتد مرکبات Tylenchulussemipenetrans
 
 
درحال بارگزاری