منوی سایت
نام آفت نام علمی
سرخرطومی برگ یونجه Hyperapostica
سرخرطومی ریشه یونجه Sitonaspp.
    شته های یونجه      (شته خالدار) Therioaphistrifolii
(Therioaphismaculata)
Acyrthosiphonpisum
Aphis faba
سرخرطومی تخمدان شبدر Apionsp.
Apiontrifolii
A. aestivum)
سوسک شاخک بلند ریشه خوار یونجه Plagionotusfloralis
زنبور بذر خوار Bruchophagusroddi(Eurytomaroddi)
 
سن لیگوس Exolygus (=Lygus)rugulipennis
کرم برگخوار(کارادرینا) Spodopteraexigua
برگخوار مصری (پرودنیا) Spodopteralittoralis
سفیدک داخلی یونجه Peronosporaaestivalis
سفیدک سطحی یونجه Leveillulaleguminosarum
لکه قهوه ای برگ یونجه Pseudopezizamedicaginis
لکه آجری یونجه Stemphyliumbotryosum
لکه سیاه شبدر Cymadotheatrifolii
(Polythrinciumtrifolii)
نماتد ساقه یونجه Ditylenchusdipsaci
بیماری جارویی شدن یونجه Phytoplasmaspp.
 
 
درحال بارگزاری