منوی سایت
 CandidatusPhytoplasma aurantifolia

نشانه‌های بيماری جارویی ليموترش شامل ظهور شاخه جاروئی در يک قسمت از درخت و سپس گسترش بيماری و افزايش تدريجی تعداد شاخه های جارویی به ساير قسمت هاست. هر شاخه جاروئی، در واقع از تعداد زيادی شاخه و برگ با فاصله ميانگره كوتاه تشكيل شده كه رنگ آنها از سبز كم رنگ تا زرد و اندازه آنها از كوچک تا بسيار كوچک متغيير است. خشک شدن برگ ها در شاخه هاي جارویی منجر به خشكيدگی شاخه ها يكی پس از ديگری و نهايتا مرگ درختان آلوده طی 3 تا 5 سال مي شود. در شاخه های جارويی گل و ميوه تشكيل نمي شود و با افزايش شاخه های جارويی ميزان محصول كاهش پيدا مي كند.
يک عارضه ژنتيکی، نيز وجود دارد كه ممكن است با علائم جارویی اشتباه گرفته شود. ولي در عارضه ژنتيكی علائم ظاهری به صورت افزايش تعداد و پيچيدگی شاخه‌ها، فلس مانند شدن يا ناپديد شدن برگ ها و تورم‌های گال مانند در محل انشعاب ديده می شود. علاوه بر اين در عارضه ژنتيکی تمامی شاخه‌هاي جارویی، معمولا به هم مرتبط بوده و از یک نقطه منشعب مي‌شوند. در اين شاخه ها برگ اصلا وجود ندارد و يا كوچک تر از حد معمول بوده و رنگ آنها سبز كم رنگ است. همچنين اين عارضه از طريق پيوند منتقل نمي شود.

مبارزه:
مبارزه با زنجرک ناقل بیماری
مبارزه با سس
تقویت درخت
رعایت بهداشت باغ
درحال بارگزاری