منوی سایت
لکه سیاه سیب   Venturia   inaequalis
بيماري لكه سياه سيب به برگ، دمبرگ، شكوفه، كاسبرگ، ميوه، دم ميوه و گاهي شاخه و فلس جوانه نيز حمله مي كند، اما بارزترين نشانه ها روي برگ و ميوه ديده مي شوند و آلودگي شاخه هاي جوان و شكوفه ها که به صورت لكه هاي سياه بروز مي كند بسيار نادر بوده و لذا اهميت چنداني ندارد.
اولين لكه هاي ناشي از بيماري را همزمان با باز شدن جوانه ها و ظهور برگ هاي جوان در سطح كاسبرگها يا برگهاي كوچك جوانه گل مي توان يافت. اين لكه كوچك و زيتوني رنگ با پوشش مخملي و با حاشيه نامشخص و مدور مي باشد كه با گذشت زمان حالت مخملي خود را از دست داده و به رنگ خاكستري تا سياه متاليك در آمده و كمي برجسته مي شود. لكه هاي حاصل از بيماري در برگ هاي جوان در سطح رويي برگ و در برگ هاي مسن در سطح زيرين مشاهده مي شود.
 با بالا رفتن سن برگهاي آلوده، محل لكه ها ضخيم تر شده و سطح برگ شكل طبيعي خود را از دست مي دهد. در شرايطي كه ميزان آلودگي زياد باشد، لكه ها از حالت انفرادی خارج شده و به يكديگر مي پيوندند و سطح وسيعي از برگ را اشغال مي كنند كه در اين صورت برگ ها حالت پيچيده ای پيدا كرده و اندازه آنها كوچك مي شود.
آلودگي در روي ميوه با ايجاد لكه هاي منفرد و مشخص، مدور و سياه شبيه آنچه بر روي برگها وجود دارد، ظاهر مي شود. اين لكه ها در ابتدا به رنگ زيتوني بوده كه با گذشت زمان سياه رنگ مي شوند. بافت محل لكه در ميوه با گذشت زمان خشبي و حالت چوب پنبه اي پيدا كرده و گاهي بافت ميوه در اين قسمت ترك مي خورد و ايجاد بدشكلي مي كند.
يكي از راه هاي مبارزه با اين بيماري مبارزه شيميايي است. از سموم بسياري مي توان عليه اين بيماري استفاده كرد. اما آنچه كه مهم است زمان مبارزه مي باشد.
سم پاشي درختان بهتر است در اوايل بهار موقع باز شدن شكوفه ها صورت گيرد. بنا به توصيه كارشناسان اولين زمان سم پاشي مرحله نوك نقره اي يا نوك سبزي جوانه ها است. دومين مرحله نوك سبزي است كه 1 سانتي متر برگ ظاهر شده، سومين در مرحله سنبله متراكم جوانه، چهارمين زماني كه رنگ گلي حاصل شده و بالاخره در مرحله كامل گل و به هنگامي كه 90% گلبرگها ريزش پيدا كرد.
در صورتي كه در سم پاشي در اوايل بهار غفلت شود، بايد چندين نوبت سم پاشي انجام شود. در صورتي كه در تمام مراحل فوق سم پاشي صورت گرفت، پس از ريزش كامل گلبرگ ها هر 14-10 روز يك بار و تا 3-2 هفته مانده به برداشت سم پاشي ادامه دارد كه به اين سم پاشي ها، سم پاشي هاي پوششي گويند.
 
درحال بارگزاری