منوی سایت
فوزاریوم خوشه انگورFusarium culmorum 
در زمان ضعف درخت حمله مي كند و باعث خشكيدگي برگ از حاشيه و ريزش آن مي شود.
بوته میری گلایول   Fusarium oxysporum 
بوته میری فوزاریومی   Fusarium oxysporum
پژمردگی عدس   Fusarium  oxysporum
پژمردگی آوندی فوزاریومی  Fusarium oxysporum
بوته ‌های مبتلا به پژمردگی فوزاریومی به صورت تک تک در سطح مزرعه ظاهر می‌شوند و در اثر بیماری برگ ها به رنگ زرد متمایل به قهوه ای درمی آیند و به تدریج از قاعده بوته شروع به ریزش می کنند. عامل بیماری به بافت‌های آوندی ریشه حمله کرده و انتقال آب را مختل می کند. در گیاهان مسن اولین علائم بیماری به طور معمول برگ های تحتانی و در زمان شروع گلدهی ظاهر می شوند و بخش‌های مجزایی از برگ که معمولاً از حاشیه‌ها آغاز می شود، پژمرده شده و سپس به رنگ قهوه ای یا زرد درمی آیند، سرانجام تمام برگ پژمرده می‌شود و علائم بیماری روی برگهای دیگر ظاهر می شود.

پوکابونگ  Fusarium proliferatum
پوکابونگ  Gibberella   fujikuroi-Fusarium moniliforme
پوکابونگ   Fusarium subglutinans
در این بیماری، گیاه ظاهرا سالم اسـت و از بیرون مزرعه  هیچـگونه نا هنجاری و پیچیدگی برگی در قسمت فوقانی گیاه مشاهده نمی گردد و در قسمت تحتانی هم علائم خاصی مشاهده نمی شود ولی بعد از جدا کردن غلاف به ویژه در میانگره های تحتانی ساقه، زخم هایی شبیه چاقو بریدگی در یک یا دو طرف ساقه مشاهده می گردد و گاهی در یک ساقه، چند زخم و حتی در یک میانگره یک تا چند زخم دیده می شود. بعضی اوقات در ساقه هایی که در اواسط فصل بهار آلـوده می شـوند، در درون زخـمهای ایـجاد شده، ریشه های نابجا ایجاد می گردد، بطوریکه زخم ها به سختی قابل دید می باشند. زخم ایجاد شده در ساقه مانند آن است که با یک کارد تیز، به طور مورب از پوست ساقه به طرف مغز آن در دو نقطه برش داده، بطوریکه محل های برش در قسمت گوشتی و مغز ساقه در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند و تشکیل زاویه می دهند. بعد از کهنه و مسن شدن زخم، حالت زاویه دار بودن آن کاهش یافته و شکل یک سوراخ بزرگ که در ساقه تعبیه شده باشد به خود می گیرد و لبه های آن تیره می شود.

پوسیدگی طوقه و ریشه Fusarium spp.
پوسیدگی بلال ذرت Fusarium verticillioides 
پوسیدگی طوقه و ریشه Gibberella fujikuroi
فوزاریوم خوشه گندم Gibberella zeae-Fusarium graminearum
بیشترین زمان آلودگی قارچ در هنگام ظهور خوشه های نارس است که موجب سفید شدن یک سنبلچه یا تمامی خوشه می گردد. علائم خسارت بر خوشه ممکن است روی برگ، گره ساقه، طوقه، ریشه و یا به صورت سوختگی گیاهچه ها دیده شود. چنانچه گندم بعد از ذرت در زمین کشت شود محصول در اثر آلودگی به شدت کاهش می یابد.
مبارزه:
سایپر کونازول + کاربندازیم
پروپیکونازول
 
درحال بارگزاری