منوی سایت
پیچیدگی برگ هلو Taphrina  deformans  
در اوایل بهار پس از رویش برگها ظاهر می گردد. در این بیماری بافت بین رگبرگها در اثر رشد بی اندازه ی سلول(هیپرتروفی) و یا تکثیر بی رویه ی آنها(هیپر پلازی) رشد فوق العاده پیدا می کند. در نتیجه برگهای آلوده چین دار و شکننده می شوند و ضخامت آنها افزایش پیدا می کند. رنگ برگهای آلوده ابتدا سبز کم رنگ تا زرد بوده و سپس به رنگ ارغوانی یا قرمز در می آیند که ناشی از عدم وجود کلروفیل و جمع شدن مواد رنگی در واکوئل سلولهای برگ می باشد. برگهای آلوده و میوه های جوان قبل از موعد، ریزش پیدا می کنند. شاخه های آلوده ممکن است کمی متورم و بد شکل شده و خشک گردند. برگهایی که بعد از آلودگی اولیه روییده می شوند، غالبا سالم باقی می مانند و آلودگی ثانویه در آنها کمتر بروز می کند.
مبارزه:
استفاده از کاپتان 2.5 در هزار- مخلوط بردو 2 درصد-اکسی کلرور مس 3 در هزار-اکسید مس 2.5 در هزار
در پاییز پس از ریزش برگ ها و اوایل بهار قبل از تورم جوانه ها
درحال بارگزاری