منوی سایت
پوسیدگی طوقه سیب Phytophthora   cactorum
در اثر آلودگي به بيماري شانكر فيتو فاتورايي، به تدريج قدرت رويشي درخت و همچنين رشد شاخه هاي باريك و سرشاخه ها كاسته شده و درخت ظاهري ضعيف و پژمرده به خود مي گيرد. پوست درخت در ناحيه ي طوقه برنگ بنفش در آمده و ترك بر مي دارد، سپس، پوست اين ناحيه به شكل اسفنجي و مرطوب در مي آيد و بوي زننده و مشمئز كننده اي از آن متصاعد مي شود و بالاخره درخت نابود شده و مي ميرد.

پوسیدگی طوقه مرکبات (گموز)   Phytophthora   citrophthora
پوسیدگی طوقه مرکبات ( گموز)   Phytophthora   nicotianae
از بارزترين علائم ترشح صمغ از نواحي طوقه تا ارتفاع نيم متري تنه از سطح خاك مي باشد.
پوست قسمت آلوده ممكن است بوي ماهي يا ترشي بدهد و داراي پوست سختي بشود.
پوسيدگي قسمت طوقه ممكن است به سمت ريشه هم توسعه پيدا كند و سبب پوسيدگي آن شود.
جوانه هاي آلوده رشد نمي كنند و به تدريج فاسد و قهوه اي مي شوند .
برگها حالت رنگ پريده به خود گرفته و به تدريج زرد مي شود و ريزش پيدا مي كنند.

سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی Phytophthora   infestans
علايم اين بيماري ابتدا بصورت نقاط كوچك آب سوخته در برگ ها ظاهر شده و در شرايط مرطوب اين لكه ها بزرگتر شده و قهوه اي و بنفش رنگ مي شوند و باعث سوختگي شاخ و برگ مي شوند. در آلودگي شديد تمام اندام هاي هوايي سيب زميني در مزرعه سوخته و بوي نا مطبوعي در مزرعه استشمام مي شود. در غده نيز علايم بصورت لكه هاي قهوه اي نامنظم و تا عمق 5/1 سانتيمتري ديده مي شوند. عامل اين بيماري زمستان را بصورت مسيليوم در غده هاي آلوده سيب زميني سپري مي كند. گياهان جوان نيز با كشت غده آلوده در خاك يا از غده آلوده اي كه از سال قبل در مزرعه باقي مانده است به اين بيماري مبتلا مي شوند. با آلوده شدن تعداد زيادي اسپورانژيفور و اسپورانژ توليد مي شود و اين اسپورانژها از طريق باد و قطرات باران به گياه سالم منتقل مي شوند.
 
مبارزه:
حذف قسمت های آلوده در درختان و ضد عفونی با بردو فیکس.
سمپاشی با داکونیل 2 لیتر در هکتار- اکویشن پرو 0.4 کیلوگرم و اکسی کلرور مس 3 در هزار.
 پوسیدگی طوقه سیب Phytophthora  cactorum
در اثر آلودگي به بيماري شانكر فيتو فاتورايي، به تدريج قدرت رويشي درخت و همچنين رشد شاخه هاي باريك و سرشاخه ها كاسته شده و درخت ظاهري ضعيف و پژمرده به خود مي گيرد. پوست درخت در ناحيه ي طوقه برنگ بنفش در آمده و ترك بر مي دارد، سپس، پوست اين ناحيه به شكل اسفنجي و مرطوب در مي آيد و بوي زننده و مشمئز كننده اي از آن متصاعد مي شود و بالاخره درخت نابود شده و مي ميرد.

پوسیدگی طوقه مرکبات (گموز) Phytophthora citrophthora
پوسیدگی طوقه مرکبات ( گموز) Phytophthora nicotianae
از بارزترين علائم ترشح صمغ از نواحي طوقه تا ارتفاع نيم متري تنه از سطح خاك مي باشد.
پوست قسمت آلوده ممكن است بوي ماهي يا ترشي بدهد و داراي پوست سختي بشود.
پوسيدگي قسمت طوقه ممكن است به سمت ريشه هم توسعه پيدا كند و سبب پوسيدگي آن شود.
جوانه هاي آلوده رشد نمي كنند و به تدريج فاسد و قهوه اي مي شوند .
برگها حالت رنگ پريده به خود گرفته و به تدريج زرد مي شود و ريزش پيدا مي كند.
سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی Phytophthora infestans
علايم اين بيماري ابتدا بصورت نقاط كوچك آب سوخته در برگ ها ظاهر شده و در شرايط مرطوب اين لكه ها بزرگتر شده و قهوه اي و بنفش رنگ مي شوند و باعث سوختگي شاخ و برگ مي شوند. در آلودگي شديد تمام اندام هاي هوايي سيب زميني در مزرعه سوخته و بوي نامطبوعي در مزرعه استشمام مي شود. در غده نيز علايم بصورت لكه هاي قهوه اي نامنظم و تا عمق 5/1 سانتيمتري ديده مي شوند. عامل اين بيماري زمستان را بصورت مسيليوم در غده هاي آلودة سيب زميني سپري مي كند. گياهان جوان نيز با كشت غده آلوده در خاك يا از غده آلوده اي كه از سال قبل در مزرعه باقي مانده است به اين بيماري مبتلا مي شوند. با آلوده شدن تعداد زيادي اسپورانژيفور و اسپورانژ توليد مي شود و اين اسپورانژها از طريق باد و قطرات باران به گياه سالم منتقل مي شوند.
 
مبارزه
حذف قسمت های آلوده در درختان و ضد عفونی با بردو فیکس.
سمپاشی با داکونیل2  لیتر در هکتار- اکویشن پرو 0.4 کیلوگرم و اکسی کلرور مس 3 در هزار.
 
درحال بارگزاری