منوی سایت
پوسیدگی ریشه و زوال بوته های طالبی و خربزه Monosporascus cannonballus
علائم بیماری به صورت زردی برگ های نزدیک به طوقه ظاهر و به سمت انتهای بوته پیشرفت می کند و سپس برگ ها نکروزه شده و در صورت بالا بودن دما و استرس خشکی تمام تاج گیاه ظرف مدت کوتاهی از بین می رود.
درحال بارگزاری