منوی سایت
لکه زغالی سویا Macrophomina  phaseolina
از بیماری های خیلی مهم سویا می باشد. قسمت هایی ازساقه را آلوده و سیاه میکند که در درون آنها اسکلروتهای ریز سیاهرنگ به تعداد زیاد یافت میشوند که سبب سیاه شدن و پوک شدن ساقه میشود. در بعضی مناطق تولید پیکنیدیوم میکند. این قارچ در استان فارس خیلی زیاد است وبیشتر مربوط به مناطقی است که بارندگی کم بوده و بنابراین درسالهای خشک، بیماری خیلی مهمی محسوب میشود. این قارچ بعنوان ساپروفیت روی ریشه های اکثر گیا هان مرده در همه جای ایران دیده میشود. میزبانهای زیادی دارد و در دمای 35-28 درجه سانتیگراد بسیار فعال است. وقتی در گیاه تنش آبی داشته باشیم قارچ خیلی متهاجم است و  مبارزه با آن خیلی مشکل است.
کنترل:
 
استفاده ازارقام مقاوم.
 
تقویت کودی و آبی نبات.
بذر سالم زیرا گاهی بذر زاد می شود.
زردی نخود Macrophomina phaseolina- Macrophomina phaseoli
بوته زردی نخود که باعث زردشدن نخود و ریختن برگها و ضعف بوته و ریز شدن دانه های قهوه ای ریشه در محل آوندها می شود و برای کنترل این بیماری اقدامات زراعی مانند آیش، تناوب و آبیاری توصیه می گردد.

پوسیدگی ریشه زیتون Macrophomina phaseolina
استفاده از نهال های مقاوم بهترین را مبارزه می باشد.
استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و آبیاری منظم.
 
درحال بارگزاری