منوی سایت
پوسیدگی داخلی قوزه    Aspergillus flavus
پوسیدگی داخلی قوزه Aspergillus niger  
پوسیدگی داخلی قوزه Khuskia oryzae
پوسیدگی داخلی قوزه Nematospora gossypii  
خسارت کرم قوزه پنبه باعث افزایش این پوسیدگی می گردد. رعایت فاصله بوته ها ازیکدیگر و تقسیط کود نیتروژن باعث کاهش خسارت می گردد.
 
درحال بارگزاری