منوی سایت
پژمردگی باکتریایی سیب زمینی Pseudomonas solanacearum
پژمردگی باکتریایی سیب زمینی Ralstonia  solanacearum
اسامی دیگر این بیماری پوسیدگی قهوه ای، پژمردگی باکتریایی سیب زمینی و بیماری لزجی است. میزبان های آن به غیر از سیب زمینی، گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان است ولی در ایران فقط روی سیب زمینی دیده می شود.
در ابتدا ممکن است علائم پژمردگی اولیه در یک طرف یک برگ یا شاخه، ظاهرشود و در سمت دیگر برگ و یا دیگر شاخه ها، بروز نکند . معمولا، همراه با پژمردگی، زردی خفیفی نیز دیده می شود . علائم بعدی به صورت پژمردگی شدید، قهوه ای شدن و ریزش برگ ها و به دنبال آن مرگ بوته است. رشته های آوندی سیاه شده و دربرش عرضی غده، ترشحات لزج سفید متمایل به خاکستری خارج می شود. این ترشحات در آلودگی های خفیف دیده نمی شود. اگر برش های تهیه شده از ساقه در داخل لیوان شیشه ای حاوی آب تمیز گذاشته شود، رشته های سفید شیری رنگی در داخل آب جریان می یابد. ممکن است ترشحات باکتریایی سفید متمایل به خاکستری از ناحیه چشم ها یا محل اتصال استولون به غده ها به بیرون تراوش کند. در نواحی ای که این مواد لزج خارج می شود، خاک به سطح غده ها می چسبد. در برش عرض غده ها یا ساقه ها، معمولا ترشحات سفید متمایل به خاکستری  از حلقه های آوندی تیره، تراوش می کند. ممکن است علائم هوایی یا  علائم روی غده به تنهایی دیده شوند اما علائم روی غده معمولا بعد از علائم هوایی بروز می کنند. درصورت کشت بذر آلوده درنواحی خنک و یا کشت غده هایی که در اواخر فصل رشد آلوده شده اند، آلودگی غده ها به صورت مخفی خواهد بود. در درجه حرارت های بالا پژمردگی به سرعت توسعه می یابد.
مبارزه
استفاده از غده های سالم و عاری از آلودگی
رعایت تناوب
 
 
درحال بارگزاری