منوی سایت
مصرف کود مورد نیاز نام تجاری کودها زمان
همراه با خاک کود دامی پوسیده   همراه با عملیات خاک ورزی
کود آلی کاندیت
کود NPK گرانول نواتک کلاسیک یا هیدروکمپلکس یا کود گرانوله 10-10-10 با جلبک دریایی
محلول پاشی کود حاوی فسفر بازفولیر اکتیو تهیه نشاء
تغذیه خاکی کود حاوی فسفر الیت ابی یا کریستالون 13-40-13 انتقال نشاء پس از استقرار در زمین و حرکت ریشه
کود حاوی ازت نواتک N21 یا نواتک 10-5-20
هیومیک اسید هیومسل یا اوریکس هیوم
آهن ماگما یا ناتور کل 6% یا دیپورت یا اولترافرو
هیچ گونه محلول پاشی روی بوته ها صورت نگیرد. زمان تشنگی
محلول پاشی کود کامل نوتریکمپلکس تریدکورپ 18-18-18 قبل از گلدهی، مرحله 8-6 برگی
محلول پاشی اسید آمینه مگافول یا نوترامین یا دلفان پلاس
تغذیه خاکی ریز مغذی بیومین464 یا ویکرمیکس یا تریدکورپ AZ یا ریزامینا
تغذیه خاکی آهن ماگما یا ناتور کل 6% یا دیپورت یا اولترافرو
محلول پاشی فسفیت پتاسیم بازفولیر اکتیو
تغذیه خاکی کود کامل کریستالون 18-18-18 یا نواتک N21 یا نواتک 10-5-20
تغذیه خاکی نیترات کلسیم کلسینیت یارا
تغذیه خاکی سولفات منیزیم سولفات منیزیم هلیوپتاس
محلول پاشی جلبک دریایی وکوزیم مایع یا بیوتراک یا آجیستا
تغذیه خاکی کود کامل نواتک30-8-14 یا کریستالون 36-12-12 یا کریستالون 30-5-15 مرحله گلدهی
تغذیه خاکی هیومیک اسید هیومسل یا اوریکس هیوم
تغذیه خاکی ریز مغذی بیومین 464 یا ویکر میکس یا تریدکورپ AZ یا ریزامینا
تغذیه خاکی آهن ماگما یا ناتور کل 6% یا دیپورت یا اولترافرو
تغذیه خاکی نیترات کلسیم کلسینیت یارا
تغذیه خاکی سولفات منیزیم سولفات منیزیم هلیوپتاس
تغذیه خاکی سولفات پتاسیم سولوپتاس
محلول پاشی کود کامل نوتریکمپلکس تریدکورپ 35-18-3
محلول پاشی فسفیت پتاسیم بازفولیر اکتیو
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری