منوی سایت
نام نام تجاری   عوامل کنترل کننده در پنبه میزان مصرف
تیومتون     
    اکاتین             
  تریپس شته سن سبز سنک زنجرک وسایر حشرات مکنده 1-1/5 لیتر در هکتار
دیمتوات رکسیون شته سبزمعمولی شته سمی 1 در هزار
ایمیدکلوپرید70% گاچو ناقلین بیماریهای ویروسی - تریپس  5 کیلوگرم درهزارکیلوبذر
تیودکارپ لاروین کرم غوزه وتریپس 1 کیلوگرم در هکتار (برای تریپس بذر مال 5 در هزار)
پی متروزین 25%WP چس کنه تارتن 4 ليتر در هکتار
درحال بارگزاری