منوی سایت
 
علف های هرز پیاز
نام علف هرز علف کش مقدار
(در هکتار)
زمان مصرف
تاج خروس
سلمک
سوروف
ارزن وحشی
تلخه
پیچک
اویار سلام
ایوکسینیل
اکسی فلورفن
اگزادیازون
ستوکسیدیم
 
سیکلوکسیدیم
هالوکسی فوپ آر متیل
3 لیتر
2 لیتر
2-3 لیتر
3 لیتر
 
1-1/5 لیتر
0/6-0/75 لیتر
پس از رویش علف های هرز پهن برگ در مرحله 4 برگی پیاز
اوایل رشد علف های هرز
قبل و بعد از کاشت
از مرحله 3 برگی تا قبل از به ساقه رفتن علف های هرز باریک برگ
درحال بارگزاری