منوی سایت
 
علف های هرز سیب زمینی
نام علف هرز علف کش مقدار (درهکتار) زمان مصرف
تاج خروس
سلمک
تاج ریزی
خرفه
 هفت بند
ارزن وحشی
سوروف
جو موشک
چچم
پاراکوات
 
متری بوزین
3 لیتر
 

0/75-1  لیتر
بعد از سبز شدن علف هرز و قبل از رویش سیب زمینی
بعد از کاشت سیب زمینی و قبل از سبز شدن آن و اوایل رشد علف های هرز