منوی سایت
علف های هرز سیر
نام علف هرز علف کش مقدار (درهکتار) زمان مصرف
تاج خروس
شاه تره
سلمک
قندرونک
گونه های ماشک
بذرک وحشی
اویار سلام
قیاق
پیچک
یوکسینیل 3 لیتر به صورت پس رویشی 4-2 برگی علف های هرز پهن برگ