منوی سایت

علف های هرز گوجه فرنگی
نام علف هرز علف کش مقدار
(در هکتار)
زمان مصرف
تاج خروس
سلمک
ارزن وحشی
سوروف
قیاق
تری فلورالین
متری بوزین
فلوآزیفوپ پی بوتیل
2-2/5 لیتر
0/75-1 لیتر
1-1/5لیتر
قبل از کاشت مخلوط با خاک به عمق 10 سانتیمتر
در مرحله 2 تا 4 برگی علف های هرز
بعد از سبزشدن علف هرز در مرحله 2 تا 4 برگی