منوی سایت
علف های هرز لوبیا
نام علف هرز علف کش مقدار (در هکتار) زمان مصرف
تاج خروس
سلمک
پیچک صحرایی
ارزن وحشی
سوروف
تاتوره
غوزک (کنف وحشی)
تری فلورالین
کلروتال دی متیل
 
بنتازون
اتال فلورالین
ای پی تی سی
1/5-2/5 لیتر
8-12 کیلوگرم
 
2-2/5 لیتر
2-4 لیتر
3-6 لیتر
مخلوط با خاک قبل از کشت لوبیا
بعد از کشت و قبل از سبز شدن
 
2 تا 4 برگی شدن علف هرز
مخلوط با خاک قبل از کشت لوبیا
مخلوط با خاک قبل از کشت لوبیا