منوی سایت
علف های هرز مو
نام علف هرز علف کش مقدار (در هکتار) زمان مصرف
تلخه
مرغ
شیرین بیان
پیچک صحرایی
قیاق
چچم
نی
چسبک
سس درختی
تلخ بیان
اسفناج وحشی
کنگر وحشی
سلمک
کاتوس
 
گلای فوزیت
پاراکوات
 
گلای فوزیت آمونیوم
پندی متالین
6-12 لیتر
3-5 لیتر
 
5-10 لیتر
5 لیتر
اوایل گلدهی
زمانی که ارتفاع علف ها به
15-10 سانتیمتر برسد
در بهار قبل از سبز شدن علف های هرز
قبل از سبز شدن علف های هرز