منوی سایت
 
علف های هرز نخود
نام علف هرز  علف کش مقدار (در هکتار) زمان مصرف
تلخه
ازمک
قندرونک
بی تی راخ
آفتاب پرست
علف شور
پیچک صحرایی
سس
فرفیون
گل گندم
لینورون
 
پیریدات
2 لیتر
 
2 لیتر
قبل از کاشت و مخلوط با خاک
2 تا 4 برگی علف های هرز پهن برگ