منوی سایت
 
علف های هرز هویج
نام علف هرز مقدار
(در هکتار)
زمان مصرف
گاو چاق کن
شیر نرم
خردل وحشی
تاج ریزی
سوروف
ارزن وحشی
پیچک
2/5 کیلوگرم
 
 
2 تا 2/5 کیلوگرم
 
0/75-1 کیلوگرم
 
به صورت پس رویشی و تا قبل از مرحله 4 برگی هویج و اوایل رشد علف های هرز
قبل از کاشت مخلوط با خاک به عمق 10 سانتیمتر
در مرحله 2 تا 4 برگی علف های هرز