منوی سایت
مشارکت در ساخت ارگان های رو یشی در گیاه.
 
علائم کمبود ازت:
 - کوچک شدن اندازه بوته و برگ ها.
 - رنگ پریدگی برگ ها.
 - رنگ پریدگی و زرد برگی عمومی در سطح برگ های پائین بوته.
 - کوتاه و خاردار شدن میوه ها.
 - باریک و تیز شدن نوک میوه.
 
مسمومیت ازت:
سمیت نیتروژن با علائمی مانند: ساقه های ضخیم و کلفت، رنگ سیر و تیره برگ ها که بعضا پیچیده نیز می گردند، کوتاه شدن فاصله میانگره ها، کوتاه شدن شاخه های فرعی، افزایش رشد طولی جوانه انتهایی، کم شدن گل ها و میوه ها، توقف رشد، پیچیدگی در برگ های پائینی و سطحی، ظهور نقاط شفاف بین رگبرگ ها، و از بین رفتن کل بوته تظاهر می یابد.
 
 اصلاح کمبود ازت:
 
- آبیاری سنگین و کنترل محیط.
 - محلول پاشی اوره با غلظت 2 تا 5 در هزار بر روی برگ ها.
 - استفاده از کودهای ازته.