منوی سایت
حضور فسفر برای رشد اولیه ریشه ها بسیار ضروری است.
 
علائم کمبود فسفر
 
- توقف رشد.
 - برگ های جوان کوچک، خشبی و به رنگ سبز تیره متمایل به خاکستری و برگ های پیر زرد رنگ می گردند.
 - رشد ریشه ها در گوجه فرنگی.
 
 
 اصلاح کمبود فسفر
 
- مصرف کودهای فسفره در خاک.
 - مصرف کود های فسفره در آب آبیاری.
 
 مسمومیت فسفر
سمیت فسفر بر روی بوته های  خیار خیلی نادر است. غلظت مطلوب فسفر در برگ خیار گلخانه ای 0/6 تا 1/3 درصد بر حسب وزن خشک برگ های وسط شاخسار اصلی است. معمولا فسفر بیشتر در برگ های جوان تر یافت می شود، اما برگ های سوم از نوک انتهایی بوته خیار با حداقل سطح 10 سانتی متر بهترین حالت نمونه‌ برداری است. کمبود فسفر در غلظت های پائین تر از 0/3 یا 0/2 درصد مشاهده می گردد.