منوی سایت
- پتاسیم در گیاه پر تحرک است و در غلظت های بالا مورد نیاز است.
- تعدیل و بالانس اسیدهای ارگانیک در محیط داخلی سلول و دیگر آنیون های با بار منفی مانند سولفات، کلراید و نیترات.
- فعال کننده چندین آنزیم و کنترل کننده مکانیسم تعرق از طریق اثر بر روی سلول های روزنه در سطح برگ ها.
 
 علائم  کمبود پتاسیم
 - توقف رشد در حالت عمومی.
 - کوتاه شدن میانگره ها و کوچک ماندن برگ ها.
 - کلروز میانگره ها و سبز ماندن رگبرگ ها.
 - میوه ها نوک کشیده شده و عدم تکامل در قسمت دم میوه.

اصلاح کمبود پتاسیم
کوتاه ترین و مطمئن ترین راه جلوگیری از کمبود پتاسیم تأمین منابع کافی پتاسیم در خاک در هنگام  کاشت می باشد ( روش آزمون خاک).
به طور مثال مصرف پتاسیم به میزان 80 گرم در متر مربع یا از طریق آب آبیاری به صورت تزریق در سیستم آبیاری.
به طور مثال مصرف 300 تا 500 میلی گرم در لیتر نیترات پتاسیم (KNO3) به طور کلی در درمان کمبود موثر است.
 
 برای درمان عاجل، معمولا محصول بایستی تغذیه برگی شود. در این هنگام از کودهای محلول در آب مثل نیترات پتاسیم با غلظت 2 در هزار انجام می گیرد. اگر چه تأمین کل نیاز به پتاسیم از طریق برگ امکان پذیر نمی باشد.