منوی سایت
- نقش در ساختمان و حفظ پایداری سلول های گیاهی. 
- در صورت کمبود کلسیم تعرق به حداقل رسیده و حرکت آب و به همراه آن کلسیم در آوندهای گیاه تحت تأثیر واقع می شود.
 
 
 علائم کمبود کلسیم
 - ایجاد نقاط سفید رنگ و شفاف بر روی نوک و مابین رگبرگ ها در مراحل اولیه کمبود.
 - کلروز یا زرد برگی بین رگبرگی.
 - توقف رشد بوته ها.
 - کوچک ماندن برگ های جوان و خمش حاشیه آن ها به سمت بالا.
 - مرگ مریستم انتهایی.
 - ضخیم و کوتاه شدن ریشه ها.
 - بد شکلی و بی مزه شدن میوه ها.
 - پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی.
 - ایجاد لکه های فرو رفته در گلگاه فلفل.

  اصلاح کمبود کلسیم
 - آبیاری سنگین و کنترل محیط.

 - محلول پاشی اوره با غلظت 2 تا 5 در هزار بر روی برگ ها.
 - استفاده از کودهای ازته
.